سه شنبه , تیر ۲۶ ۱۴۰۳
خانه / مباحث مناقصات / ارکان مناقصه

ارکان مناقصه

هر موضوع و فرآیندی دارای پایه هایی هستند که سایر اجزاء بر آن استوار می باشند. مانند سازه یک ساختمان که بمنزله استخوان بندی و اسکلت بنا بوده و عناصر دیگر ساختمان به آن تکیه می نمایند .این موضوع در خصوص برگزاری مناقصات نیز صاذق است. بر همین مبنا در ردیف 17 بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ارکان برگزاری مناقصه به شرح زیر تعریف شده است.

“ارکان برگزاری مناقصه: عبارتند از مناقصه‌گزار (موضوع بند “ب” ماده “2” قانون) ، کمیسیون مناقصه (موضوع ماده “5” قانون)، کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند “د” ماده “2” قانون)، هیأت ترک مناقصه (موضوع ماده “28” قانون) و هیأت رسیدگی به شکایات (موضوع ماده “7” قانون)” .

،

در ادامه به توضیح  پیرامون هر رکن  بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرائی آن  می پردازیم.

 • مناقصه گزار

مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.(بند ب ماده 2 قانون)   بر همین اساس رئیس دستگاه اجرائی ، کمسیون مناقصه و کمیته فنی و بازرگانی در سازمان مناقصه گزار قرار می گیرند .

 • کمیسیون مناقصه

ماده 5  : کمیسیون مناقصه

الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:

 • رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
 • ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
 • مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.

ب-  در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یکنفر به عنوان ناظر در جلسات

کمیسیون مناقصه شرکتخواهد کرد.

ج-  کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود.

د-  در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود.

ه-  اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.

ماده 6  :وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف – تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب-   بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت(ارزیابی شکلی)

ج  – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د – ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

ه – تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون)

و – تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز-  تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

 • کمیته فنی و بازرگانی

کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون را برعهده میگیرد.

برخی از این وظایف عبارتند از

الف – ارزیابی کیفی( در صورت لزوم) شامل:

 • بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت.(در صورت لزوم)
 • بررسی و تائید معیارهای ارزیابی و وزن آنها و حداقل امتیاز قابل قبول (ارسالی از سوی واحد متقاضی)
 • تأیید مفاد استعلام ارزیابی.
 • امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هریک از معیارهای ارزیابی
 • ارزیابی نهایی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار برای دعوت به مناقصه

مسئولیت تهیه استعلام ارزیابی کیفی بر عهده واحدی میباشد که به سفارش وی مناقصه برگزار شده است.(بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مورخ 16/7/85)

ب – ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها( در مناقصات دو مرحله ای)

ج – بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن پس از گشودن پاکتهای قیمت (در صورت ارجاع کمیسیون مناقصه)

د- تائید ارجاع کار تا بیست و پنج درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار در مناقصه

ه – تائید ضریب تأثیر و حداقل امتیاز فنی  بازرگانی در دامنه های تعیین شده در آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات شماره  / 108972 ت 32960 ه مورخ 1385/9/5

 • هیئت ترک مناقصه

ماده 27  ترک تشریفات مناقصه

در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ( 28 ) این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملا ت را با رعایت سایرمقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 28  ترکیب هیأت ترکت شریفات مناقصه

ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب)ماده ( 1) این قانون به شرح زیر خواهد بود :

الف – در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب)ماده ( 1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب-   در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه های موضوع بند (ب)ماده ( 1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسبمورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط.

تبصره 1  – در دستگاه هایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذیحساب میباشد.

تبصره 2  – هیأت ترک مناقصه در استانداریها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری میباشد.

ج-  در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.

د  – هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود، با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت ابراز نظرخود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند .لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

 • هیأت رسیدگی به شکایات

ماده 7  هیأت رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل میگردد.

اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 8  وظایف هیأت رسیدگی به شکایات

الف رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.

ب  صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره 1 موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:

 • معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.
 • ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
 • اعتراضاتی که یکماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
 • شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

درباره‌ی لطفی امیر

حتما ببینید

تفاوت فرآیند ارزیابی مالی و فرآیند بررسی، تجزیه و کنترل مبانی قیمت ها در قانون برگزاری مناقصات

تفاوت فرآیند ارزیابی مالی و فرآیند بررسی، تجزیه و کنترل مبانی قیمت ها در قانون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *